گاز کالیبراسیون

گاز کالیبراسیون یا گاز مرجع به عنوان استاندارد نسبی در ابزار های تحلیلی کالیبراسیون مانند تجزیه و تحلیل گاز ها یا آشکارساز های گازمورد استفاده قرار می گیرند.برای مثال یک گاز کالیبراسیون PPM500 دی اکسید کربن در گاز آرگون.در این مثال گاز مادر ,گاز آرگون است.برای یک گاز کالیبراسیون بودن باید گاز قابل ردیابی به استاندارد ملی یا بین الملی باشد.

صدور گواهی نامه یا همان آنالیز گاز معرفی کننده مقادیر دقیق گاز های داخل سیلندر با ارزش واقعی آن هاست.که معمولا آن ها را روی بدنه سیلندر یا مخزن می چسبانند. و یا به گردن شیر کپسول آویزان می کنند.این گواهی نامه ها با استاندارد مرجع (بین المللی)

قابل ردیابی است و عدم هر گونه اطمینان از خلوص گاز یا بی ثباتی و واکنش غیر عادی قابل ردیابی و پیگیری است.