گاز میکس لیزر

گاز میکس از فشردن و همونیژه کردن مولکول های چند گاز مختلف تشکیل شده است.که معمولا جزوء اصلی عنصری گازی است که از درصد آن از بقیه اجزاء تشکیل دهنده بیشتر است و گاز میکس ارجاع می شود به آن عنصر.در واقع گاز را به آن اسم می شناسند.بعد از پر شدن کپسول از گاز,گاز را همونیژه می کنند و بعد از همونیژه کردن اجزاء تشکیل دهنده آن از هم جدا نیستند و کلا تشکیل یک گاز به خصوص را داده اند.البته اگر در دمایی ذخیره بشود که از دمای چگالی عناصر تشکیل دهنده آن بیشتر باشد.گاز میکس معرفی کننده زیر گروهی از گازهای مختلفی است که دقیقا بر حسب درخواست مشتری و مرتبط با کار مورد نظر اواست.

این گاز ها به طور عمده برای کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری استفاده می شوند.همچنین این گاز ها اهمیت بسزایی در فن آوری و آزمون های تجربی دارند که در آن ها نیاز به مخلوط های گازی با ترکیب دقیق و مشخص است.بسیاری از گاز های میکس اروپا توسط کارخانه ای در جمهوری چک تولید می شوند و برخی دیگر در شرکت هایی در کل اروپا.تولید گاز میکس بین 2 الی 14 هفته بنا به درخواست مشتری تولید خواهد شد که این زمان به نوع درخواست مشتری  و میزان درصد گازهای تشکیل دهنده آن و البته نوع گاز ها هم بستگی دارد.البته برای سرعت بخشیدن به کار و راحتی مشتریان عزیز برخی از ترکیب های گازی استاندارد و مورد مصرفی همیشه در انبار شرکت    پارسیان گاز موجود می باشد.بقیه گازها باید طبق درخواست تهیه و تولید شوند.